Historie - Politiekapel Limburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Historie

Oprichting
De oorsprong van Politiekapel Limburg (Eerder kapel - en daarvoor drumband - der Reserve Politie Kerkrade, daarna Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade) begint juni 1952 (vermoedelijke oprichting) doch op papier is de kapel vanaf 1955 een feit. Korpschef Tans van de toenmalige Gemeentepolitie spoort "zijn" mannen (vrouwen waren toen nog ondenkbaar in het politie-apparaat) aan om hun muzikale talenten te bundelen in een echt muziekkorps.
Ook Gemeente Kerkrade juichde dit initiatief toe om zich met mijnbuurstad Heerlen, alwaar toendertijd reeds een Politiekapel functioneerde, te kunnen meten. Allereerst ontstond de Drumband der Reserve Politie Kerkrade. De leden worden uit het 80 man sterke reservekorps van Politie gekozen. Bij de oprichting bestaat het korps uit 12 trommelaars en fluitisten maar in nog geen 3 jaar groeit de kapel uit naar het dubbele aantal van 24 leden. De fluitende en trommelende agenten krijgen hun 1e opleiding van tambourmaitre Senster, hij stoomt de mannen klaar om zich in 1958 te kunnen meten met andere internationale korpsen en wel tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC). Ter voorbereiding op de Marswedstijden krijgen de muzikanten extra muziek&excercitielessen van sergaent-majoor dhr. de Koning alsook van sergaent-majoor dhr. Krijt, beide van de Luchtmachtkapel uit Nijmegen. Het resultaat, zo jong als de vereniging nog was, mocht er zijn: een eerste prijs met onderscheiding!
Enkele dagen voor het WMC-optreden krijgt de kapel bijzondere uniformen overhandigt door toenmalig burgermeester Gijsen. Ontwerper dhr Smits (Ministerie van Defensie) is verzocht pracht exemplaren te bedenken en dat is zeer zeker gelukt. Smits was bekend van de uniformen van de befaamde lijfgardekapel van de toenmalige keizer uit Ethiopië, de uniformen van de Marinierskapel, het Muziekkorps van de Koninklijke Luchtmacht alsook de Limburgse Jagers. De uniformen zijn uitgevoerd in politieblauw, afgebiesd met het nassaublauw van de reservisten. Op de witte helm, voorzien van het internationale politie-embleem, prijkt een koningshuisgezinde, oranje kokarde. Door deze pracht-uniformering wordt de kapel vaak gevraagd speciale parades te sluiten.

Gedurende alle volgende jaren wordt de kapel ingezet bij vele manifestaties en concerten, in binnen- en buitenland. In Orleans, Montbyard, Roubaix en Valanciennes (allen Frankrijk) wordt vooral in de zestiger en zeventiger jaren furore gemaakt.
Naast vele speciale gelegenheden wordt ook de de sociale taakstelling van het korps niet uit het oog verloren door de vele optredens in o.a. bejaardentehuizen. Bekostigd wordt de Politiekapel uit het budget dat bestemd is voor de Reserve-Politie. Korpschef Tans doet in zijn tijd reeds vele pogingen om de kapel lid van de Federatie te maken waardoor het korps in aanmerking kan komen voor gemeentelijke subsidie doch alle pogingen mislukten. Enkele besturen van andere muziekkorpsen maken steeds bezwaar tegen die voordracht omdat zij vrezen dat dit wel eens ten koste van hun eigen subsidie zou kunnen gaan.

In de loop der jaren is de samenstelling van voornamelijk trommelaars en hoornblazers gewijzigd via trommelaars en koperblazers tot voltallige orkestbezetting nu. In de periode 1970/1971 was er de overgang naar ventielinstrumenten waarbij de kapel onder leiding stond van dhr. Charel Lochtman. Daarna werd de kapel ondergebracht als blaaskapel bij de Muziekschool in Kerkrade alwaar muzikanten van de kapel o.a. les kregen bij de bekende trombonist Harry Ries.  In 1972/1973 stapte hoofdinspecteur Kastermans naar dhr. Piet Canna (huidig tweede dirigent/muziekarchivaris/baritonspeler) met de vraag om de kapel nieuw leven in te blazen en de kapel muzikaal te leiden als overbruggingsperiode tot een geschikte dirigent (die in 1975 in de persoon van inspecteur-dirigent dhr. Nic Spittler) gevonden werd. Dhr. Huub Drescher werd gevraagd de drumband van de kapel onder de hoede te nemen. In 1974 ontvangt dhr. Piet Canna tijdens een jaarlijkse avond van politie een bijzondere waarderingsmedaille. Later werden zowel Piet Canna, Nic Spittler en Alfons Vaessen, vader van de latere voorzitter, tot erelid van de kapel benoemd.

Dirigent en componist Jeu Weijers heeft ooit een mars voor de politiekapel gecomponeerd, de Hermandad-mars, welke hij bij gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdbureau van politie op 31 augustus 1979 aan de kapel heeft aangeboden. De kapel musiceerde voor Koningin Wilhelmina tijdens haar bezoek aan Kerkrade, bracht de volksliederen ten gehore voorafgaand aan de wk-voetbal interland Nederland-Japan en kwam rechtstreeks op tv tijdens een optreden in de grootse Rheinmainhalle in Wiesbaden. Maar dit waren slechts enkele van de vele verschillende soorten optredens, een reden waarom de kapel ook wel een muzikale kameleon wordt genoemd.
In 2003 kwam er bijna een einde aan het voortbestaan van de kapel. Wegens reorganisatie binnen het politie-apparaat kon ook de kapel niet langer in de toenmalige structuur blijven bestaan. Zo gebeurde het dat verschillende politie muziek gezelschappen in het land werden opgeheven. De wil van dirigent (die aangaf de vereniging pro-deo verder te leiden) en muzikanten om te blijven musiceren was zo sterk aanwezig dat men besloot om door te blijven repeteren en hulp in te roepen. De kapel mocht toch niet uit Klankstad verdwijnen!

Er ontstonden gesprekken met burgers, gemeenteraadsleden, federatie en politie, die tesamen met de enthousiaste leden een succesvolle bijdrage leverden aan een nieuwe mogelijkheid en doorstart van de kapel welke politie en gemeente vertegenwoordigt bij tal van gelegenheden. De oplossing van het voortbestaan werd gevonden in de officiële oprichting als vereniging, iets dat tot dan toe nog nooit eerder was gebeurd. Het volgde de samenstelling van een bestuur en ook werd de kapel lid van de Federatie van kerkraadse Hafa's, de Limburgse Bond van MUziekgezelschappen alsook de Bond van Politie Muziekverenigingen Nederland. Het orkest wordt als Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade ingeschreven.

De kapel heeft ook als officiële vereniging furore gemaakt middels deelname aan diverse bijzondere muzikale activiteiten. Van deelname aan de Taptoe in Sibbe tot vele concerten tijdens tal van manifestaties en officiele gelegenheden. In 2011 verwelkomde men muzikaal Koningin Beatrix, Prinses Maxima en Prins Willem-Alexander tijdens hun Staatsbezoek aan Duitsland. In 2007 gaf inspecteur-dirigent Nic Spittler, die meer dan 32 jaren (!) de kapel muzikaal had geleid (en bij zijn afscheid als dirigent tot ere-lid van de kapel is benoemd), het stokje over aan beroepsmusicus en kapelmeester-dirigent Henk Haan, die de kapel met veel bezieling en enthousiasme verder leidt.

Anno 2019 zijn er binnen de nationale Politie geen districten meer maar eenheden. Ook is de naamgeving Vrijwillige Politie onjuist geworden. In  april 2019 wordt de naam gewijzigd naar Politiekapel Limburg.
Tijdlijn
met slechts enkele van vele bijzondere gebeurtenissen en (muzikale) activiteiten uit de historie:

1955 --> na aansporing van korpschef Tans volgt de oprichting van de Drumband der Reserve-Politie Kerkrade
de leden worden gekozen uit 80 man sterke reservekorps, bij de oprichting bestaat dit korps uit 12 trommelaars en fluittiisten
1958 --> korps is in 3 jaar tijd verdubbeld naar 24 leden
tevens worden alle mannelijke muzikanten (er waren in die tijd nog geen vrouwelijke politie agenten) o.l.v. Tambour-Maitre Servaas Senster klaargestoomd voor deelname aan de Marswedstrijden van het Wereld Muziek Concours (1e prijs met onderscheiding, 101 punten). Korps bestaat uit 13 trommelaars en 9 hoornblazers. Kapel ontvangt speciale gala-uniformen voorafgaand aan WMC en draagt deze tot ca het jaar 2000
1960-1970 --> kapel treed vaak op in België, Duitsland en Frankrijk (o.a. Orleans in 1959, Montbyaard (in 1960 een 5 daagse reis en in 1970 een 2 daagse reis)  Roubaix, Valenciennes). Om de muzikaliteit te waarborgen wordt de kapelaangevuld met burgers
1970-1971 --> overgang van trommelaars en hoornblazers naar trommelaars en koperblazers (ventielinstrumenten). De Muziekkapel der Reserve Politie is een feit. De kapel staat onder leiding van dhr. Charel Lochtman.  De kapel wordt ook omstreeks dit jaartal ondergebracht bij de Muziekschool alwaar de muzikanten les krijgen van trombonist Harry Ries
1972-1974 --> als overbrugginsperiode wordt Piet Canna dirigent van de Politiekapel en krijgt dhr. Hub Drescher de Drumand onder zijn hoede
1975 --> dhr. Nic Spittler wordt als inspecteur-dirigent van de Politiekapel benoemd. In dit jaar is de kapel onder meer ook te zien en horen tijdens de bekende Mirabellefeesten in het franse Metz.
1978--> De kapel verwelkomt muzikaal Koningin Juliana te Rolduc-Kerkrade
1979 --> nieuwe hoofdbureau Politie Kerkrade wordt geopend, dirigent en componist Jeu Weijers componeerde de Hermandad-Mars speciaal voor de kerkraadse poltiekapel
1990--> De kapel musiceert tijdens het militaire muziekfestival in het franse Lille
1993 -->  voor het eerst worden ook houtinstrumenten aan het orkest toegevoegd.
1995--> Er wordt het 40 jarig bestaan van de kapel gevierd. Beschermheer van de kapel is dhr. Henk Mostert, korpschef Politie Zuid-Limburg.
1996--> Kapel wisselt de uniformen uit 1958 naar de Gala uniformen van het landelijke politiekorps. Kenmerkend voor de kapel worden ook de engelse bobby helmen en witte handschoenen
2003 --> er komt bijna een einde aan het bestaan van de kapel, dit ivm reorganisatie bij politie. De oplossing wordt gevonden in de oprichting als officiële vereniging waarbij zowel gemeente (raadsleden, B&W), burgers, federatie, politie, betrokkenen en  leden zich enorm hebben ingezet voor het behoud van de kapel. Voor het eerst in de historie van de kapel wordt een bestuur opgericht: dhr. Jos Vaessen (2003-2015),  dhr Lucien Andriolo (2003-heden), dhr. René Canna (2003-2019). De kapel wordt ingeschreven bij de KVK, wordt lid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, de Federatieve Bond van Kerkraadse Muziekverenigingen en de Bond van Politiemuziekverenigingen en komt voor het eerst in het bestaan van de kapel terecht onder de gemeentelijke subsidie. Ook start voor het eerst een contributie heffing.
2005--> de kapel is via tv live in honderden landen te zien en musiceert de volksliederen tijdens de WK interland (jeugd) Nederland-Japan
2007 --> dhr. Henk Haan wordt benoemd tot dirigent van de Muziekkapel Vrijwillige Politie district Kerkrade, dhr. Nic Spittler wordt bij afscheid als inspecteur-dirigent tot ere-lid van de kapel benoemd
2011--> Volksvertegenwoordigster Ine Aasted-Madsen van Stiphout wordt beschermvrouw van de kapel. Ook worden in dit jaar Alfons Vaessen† en Piet Canna tot ere-leden van de kapel benoemd. In ditzelfde jaar verwelkomt de politiekapel muzikaal Koning Willem-Aleander, Koningin Maxima en Prinses Beatrix tijdens hun staatsbezoek aan Duitsland
2014 --> de kapel verruilt vanwege avondsluiting de repetitieolgd doorruimte in het politiebureau voor Gemeenschapshuis Sjtaater Hoes in Kerkrade
2017--> bestuur wordt uitgebreid met Rosalien Klein-Hoedemaker, vanuit Politie wordt dhr. Jos van der Meer contactpersoon.
2018 --> binnen de Nationale Politie wordt de kapel samen met de andere 22 politiemuziekverenigingen in het land onderling verbonden in de Stichting Politiemuziek Nederland. Vanuit de Nationale Poltie mogen we als portefeuillehouder verwelkomen mevr. Marlies Goldsmits, opgevolgd later dit jaar door dhr. Hub Dehing. Het bestuur van de kapel wordt uitgebreid met Ans Westdorp en Jos van der Meer naast Rosalien Klein-Hoedemaker, René Canna en Lucien Andriolo
2019--> René Canna wordt als penningmeester opgevolgd door bestuurslid Rosalien Klein-Hoedemaker. Het bestuur bestaat dan uit Rosalien Klein (penningmeester), Ans Westdorp, Jos van der Meer en Lucien Andriolo (secretaris).
Op 16 april wordt de verenigingsnaam officieel gewijzigd van Muziekkapel Vrijwillige Politie distirct Kerkrade in POLITIEKAPEL LIMBURG. Sinds het bestaan van de Nationale Politie is er o.a.  geen sprake meer van districten/benaming vrijwillige politie, de naam was daardoor feitelijk niet meer juist. Naast de nieuwe naam heeft de kapel daardoor ook een nieuw logo, websitenaam en mailadres gekregen. In juni worden ook de uniformen aangeast aan de landelijke inzet. Zo is de engelse bobby helm vervangen door de politiepet voor de heren en politiehoed voor de dames. Ook is de zwarte stropdas vervangen door de nieuwe blauwe kleur en zijn de epauletten gewijzigd.  
2020--> Muzkanten worden benoemd tot politievrijwilliger in de ondersteuning muziek. Door Corona vinden er noodgedwongen van midden maart tot midden augutus en van oktober tot en met december geen repetities en uitvoeringen plaats maar blijven dirigent en leden toch nauw verbonden met elkaar. Zo worden er zoom-sessies ingepland, wordt er een boodschap ter hart onder de riem steken gezamenlijk opgenomen door de leden vanuit ieders thuis, vind er op 1,5 meter toch nog een verenigingsdag plaats, blijft men in contact middels een bijzonder digitaal magazine vol nieuwtjes etc.
2021 --> Ook van 1 januari tot en met mei was het omwille van de heersende wereld pandemie niet mogelijk te repeteren en optredens te verzorgen. Gelukkig konden in juni de repetities weer met in achtneming van maatregelen voorzicht hervat worden en konden we in juli onze verenigingsdag met open-air concert en publiek nog organiseren. Momenteel geniet de kapel van een zomerstop om in september weer de repetities en concerten te hervatten. Na prachtige theater concerten in theater de Buun samen met Koperensemble Koperpoets en een bezoek aan Apeldoorn alwaar de kapel in het nieuw gestoken werd ging het verenigingsleven vanwege Covid-19 helaas weer op slot.
2022 --> Eind januari konden de repetities weer hervat worden.
2023--> Aankondiging van concertreis 2024 naar Zuid-Duitsland en Oostenrijk.
Alle foto's op onze website www.politiekapellimburg.nl zijn sfeerfoto's waarbij niet een individu centraal staat. Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu